Türk Enerji-Sen, Enerji, Türkiye Kamu-Sen,Sendika,Türk Enerji sendikası

TÜZÜK

TÜRK ENERJİ-SEN

ANA TÜZÜĞÜ

Madde – 1: Sendikanın Adı Merkezi ve Adresi:

a) Sendikanın Adı :

TÜRKİYE ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK, HİZMETKOLU KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI’ dır.  Kısa adı: (TÜRK ENERJİ-SEN)  olarak ifade edilir.

b) Sendikanın Merkezi :

Sendikanın Merkezi ANKARA’ dır.

c) Sendikanın Adresi :

Dr. Mediha Eldem Sokak No: 85  06640 Kocatepe / ANKARA’ dır.

İl içerisindeki adres değişikliğine, ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla Sendika Yönetim Kurulu, Merkezin başka bir il’e  nakline Sendika Genel Kurulu yetkilidir.

 

Madde – 2: Sendikanın Amacı, Çalışma Şekli:

 

Sendika; Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütün­lüğünün korunması ve yaşatılması doğrultusunda, demokratik ilkelerden sapmadan; Milli-Manevi değerlere bağlı ve saygılı, demokrasinin korunup yerleşmesine, sosyal adaletin gerçekleşmesine ve çağdaş uygarlık düze­yine ulaşılmasına hizmet etmeyi, Devlet-Millet bütünleşmesini temin etmek suretiyle toplum ve iş barışını tesis etmeyi; hür sendikacılık il­keleri içerisinde üyelerinin sosyal adalet ve sosyal güvenliğe kavuştu­rulması çerçevesinde, üyelerin ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi amacını taşır.

Sendika Amaçlarını gerçekleştirmek üzere Anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan Kanunlara bağlı kalır. Amaç uğruna ilkelerinden ayrılamaz.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için;

 

Üyelerine yaptıkları işe uygun, insanlık haysiyetine yaraşır adil bir ücret, daha iyi çalışma şartları ve daha yüksek mes­leki saygınlık kazandırmaya çalışır.

Üyelerinin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişme sağlayacak tedbirlerin alınmasına çalışır.

Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal gü­venlik sisteminin geliştirilmesine ve üyelerinin bunlardan eksiksiz yararlanabilmesi için gayret eder.

Üyelerinin mesleklerinde ilerlemesi, gelişmesi dolayısıyla görülen hizmetin kalitesinin de yükselmesi için sosyal, kültü­rel, ekonomik ve teknik eğitim çalışmalarına önem verir.

Üyelerinin adil ve tarafsız bir atanma, yer değiştirme ve mes­leğinde ilerleme hakkından yararlanabilmelerini sağlamaya çalı­şır.

Milli geliri artırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarf eder.

Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışanın toplum hayatındaki rolünü ve değerine müdrik ve bu konudaki haklarına ve görevlerine va­kıf bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır.

Üyelerini ve mirasçılarını idare ve adli merciler nezdinde temsil etmek, dava açmak, açılan davalara taraf olmak, üyelerine hukuk desteği yaygınlaştırmak amacıyla hukuk danışmanlık bürolarının açılmasını temin etmek.

Sendika, demokratik ve katılımcı bir anlayış içerisinde evrensel değerleri, üyelerinin insan hakları, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve benzeri sorunlarının aşılması için benimser ve çalışmalar yapar.

 

Kamu Görevlilerinin anayasa ile sınırlandırılan haklarının önündeki engellerin kaldırılması ve anayasada gerekli değişikliklerin yaptırılabilmesi için gerekli girişimlerde ve çalışmalarda bulunmak.

 

Madde – 3: Tanımlar:

Tüzüğün uygulanmasında;

a) Kamu görevlisi: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini,

b) Sendika: Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası’nı (Türk Enerji-Sen) Genel Merkezini,

c) Konfederasyon: Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Merkezini,

d) Şube: Yasanın öngördüğü üye sayısını tamamlamış ve Türk Enerji-Sen Genel Merkezinden yetki almış, sendikaya bağlı olarak kurulan, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre faaliyet gösteren kuruluşu,

e) İşyeri sendika temsilcisi: Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca o işyerinden seçilen kamu görevlisini,

f) Personel: Sendika hizmetlerinde istihdam edilen her düzeydeki görevliyi,

g) Toplu sözleşme: Bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşmeyi,

h) İşyeri : Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri,

i) Kurum : Kuruluş kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,

j) Kamu İşveren Heyeti: Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve heyet başkanınca uygun görülen bakanlık temsilcileri ile Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerini,

k) Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti: Sendikalar adına Toplu Sözleşme görüşmelerine katılan heyeti,

l) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu: Toplu Sözleşme sırasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için oluşturulan heyeti,

m) Toplantı tutanağı: Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, tarafların uzlaştığı ve uzlaşamadığı konuların yer aldığı tutanağı,

n) Sendika işyeri temsilcisi: Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendika dışındaki her bir sendika tarafından o işyerinden seçilen kamu görevlisini,

Madde – 4 : Sendikanın Yetki Ve Faaliyetleri: (Değişik 19.01.2013)

Sendika, kanun ve mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;

a) Üyeleri adına Toplu Sözleşme görüşmelerine katılır ve sonuçlandırmaya taraf olur.

b) Toplu Sözleşme uyuşmazlıklarında Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna, ilgili makamlara ve yargı organla­rına başvurur, görüş ve öneriler sunar, talepte bulunur.

c) Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve Toplu Sözleşmenin uygulanmasını izlemek üzere yapılacak çalışmalara üyeleri arasından temsilciler göndermek.

d) Devlet Personel Mevzuatında Kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci göndermek.

e) Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulunmak ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapmak.

f) Üyelerinin mesleki bilgilerinin artırılması, sorunlarının çözülmesi, Sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesi, milli tasarruf ve ya­tırımın gelişmesi ve reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs, seminer, konferans, panel, açıkoturum, kurultay ve ben­zeri eğitim ve kültür etkinlikleri düzenler.

g) Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapmak ve öneriler getirmek,.

h) Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davada taraf olmak.

i) Üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları için kar amacı gütmemek koşuluyla, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, misafirhane, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzurevleri, yardımlaşma sandıkları kurmak ve yönetmekle herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek.

j) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunmak, afete uğrayan bölgelerde konut ve sağlık tesisleri yapmak.

k) Uluslar arası kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, üyesi bulunduğu uluslar arası kuruluşlara delege, temsilci veya gözlemci göndermek, uluslararası kuruluşların temsilcilerini gerektiğinde davet ederek karşılıklı ziyaretlerle işbirliğini güçlendirmek, Sendika Tüzüğünde belirtilen amaçlara uygun olarak uluslar arası kuruluşlar kurmak.

Madde – 5 : Sendikanın Faaliyet Göstereceği Hizmet Kolu:

Sendika, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 5.maddesinde sayılan 10 sıra numaralı Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet kollunda kurulmuştur.

Bu hizmet kolunda olup; Kamu Görevlilerinin çalıştığı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bu kuruluşların eklentilerinde ve Türkiye çapında faaliyet gösterir.

Madde – 6 : Sendika Üyeliğinin Kazanılması:

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 3.maddesi (a) bendinde tanımlanan kamu görevlilerinden kanunun 15. maddesinde belirtilenler dışındakiler sendikaya üye olabilir.

Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.

Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemede dava açma hakkı vardır.

Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere on beş gün içinde işverene gönderir.

Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir.

Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir.

Üyelik işleminin gerçekleşmesi ile birlikte; üyeler tüzükte ve sendika iç yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uygun harekette bulunmayı kabul etmiş sayılır.

 

 

Madde – 7 : Üyelikten Çekilme:

 

Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir.

Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen üye tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini on beş gün içinde sendikaya gönderir.

Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.

Madde – 8: Üyeliğin Sona Ermesi Ve Askıya Alınması:

 

a) Üyeliğin sona ermesi:

1-) Üyelikten çekilme,

2-) Üyelikten çıkarılma,

3-) Kamu görevinden ayrılma, çıkarılma, istifa

4-) Emekliye ayrılma,

5-) Hizmet kolunun değişmesi,

6-) 4688 sayılı kanunun yasakları düzenleyen maddesi kapsamına giren bir göreve atanma,

7-) Üyenin ölümü hallerinde sona erer.

Yukarıdaki fıkralara göre üyeliği sona erenlerin sendika ve şube genel kurullarında seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu durumda olanların sendika ve sendika şubelerinin organlarındaki görevi sona erer.

Ancak; emekli olanların sendika ve şube organlarındaki görevleri, seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder, bu göreve devam ettikleri sürece 4688 Sayılı Kanunun 20. maddesinde belirtilen yasaklara ve 38. maddesinde belirtilen cezai müeyyidelere tabidirler. Ayrıca bu fiili işleyenler hakkında tüzüğün 24. maddesi hükümleri gereğince işlem tesis edilir.

Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanların üyelikleri, sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri, farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların ise üyelikleri, varsa sendika şubesi ve sendika organlarındaki görevleri sona erer, ancak varsa konfederasyon organlarındaki görevleri devam eder.

 

b)   Üyeliğin Askıya Alınması:

Merkez ve şubelerin yönetim kurullarında görev almalarından dolayı işyerlerinden ayrılan üyelerin, bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatları üyelik aidatı ödemek kaydı ile devam eder.

Askere alınanlar ile yurt dışı göreve gidenlerin ve herhangi bir nedenle aylıksız izinli sayılanların üyelikleri bu süre içinde askıda kalır. Hizmet kolunda kalmak kaydıyla başka bir kuruma geçmesi üyeliğinin devamını etkilemez.

Madde – 9: Üyelikten Çıkarılma Nedenleri:

Sendika üyelerinin sendikadan çıkarılma kararı Genel Kurulca verilir.

Çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:

a) Sendika Program ve tüzük hükümleri ile tüzüğe göre hazırlanmış yönetmeliklere uymamak.

b)Toplu Sözleşme hükümlerine ve sendika organlarının yazılı karar ve talimatlarına aykırı hareket etmek.

c) Yabancı bir devletin siyasetine alet olmak.

d) Milli Menfaatlere aykırı hareket etmek.

e) Sendikanın parasını ve malını zimmetine geçirmek veya maddi zarara uğrattırmak.

f) Şube, sendika ve üst kuruluşların hükmi şahsiyeti ve yöneticileri hakkında yalan, yanlış, yıkıcı, bölücü söz, hakaret ve faaliyetlerde bulunmak ve talimatları dışında hareket etmek.

g) Meşru mazereti olmaksızın üst üste üç ay süre veya 1 yıl içerisinde toplam 5 ay üyelik ödentisini ödememek.

h) Üyeliğe engel bir nitelik kazanmasına rağmen üyelikten çekilmemek.

Madde – 10 : Üyelikten Çıkarılma Ve  İtiraz

Sendika üyelerinin sendikadan çıkarılma kararı Sendika Genel Kurulunca verilir. Çıkarılma kararı çıkarılana ve işverene yazı ile bildi­rilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

Madde – 11 : Üyelik Ödentisi:

Üyelik ödentileri; üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikanın banka hesabına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği sendika merkezine gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder.

Aylık üyelik ödenti tutarı; üyenin kadro yada pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak almakta olduğu damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamının binde beşidir.

Ödenti tutarı, 15. derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet Memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz. Üyelik ödentisini kanuni sınırlar içerisinde yeniden belirlemeye Sendika Genel Kurulu yetkilidir.

Bütün üyelik aidatları sendika genel merkezinde toplanır.

Aidatlar sendika yönetim kurulunca belirlenecek bankaya yatırılır.

Sendika bütçesinde ön görülen ödenekler, ilgili şubeler adına; şubenin bulunduğu yerdeki bir bankada açılan hesaba, şube giderlerini karşılayacak şekilde avans olarak gönderilir.

            Madde – 12 : Üst Kuruluşa Veya Uluslararası Sendikal Kuruluşlara Üye Olma Ve 

          Üyelikten Çekilme: Sendika, ancak bir konfederasyona üye olabilir. Birden çok konfederasyona üye olunması halinde sonraki üyelikler geçersizdir.

Sendikanın bir konfederasyona üye olabilmesi ve üyelikten çekilmesi için, Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınması şarttır. Delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararı olmadan üst teşekküle üye olunamaz veya üyelikten ayrılma gerçekleşemez.

Sendika, tüzüğünde gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası kuruluş kurabilir, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olabilir ve üyelikten çekilebilir. Uluslararası sendikal kuruluşlara üyelik için ise Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.

Uluslararası sendikal kuruluşlara üye olunması ve üyelikten ayrılınmasını izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir. Üye olunan kuruluşun tüzüğü bildirime eklenir

Sendika, önceden izin almaksızın, serbestçe, yabancı ülkelerdeki amaçlarına uyan uluslararası kuruluşların üye veya temsilcilerini Türkiye’ye davet edebilir veya yabancı ülkelerdeki toplantılarına kendi üye veya temsilcilerini gönderebilir.

Sendika, üyelik işlemlerini ve faaliyetlerini gerçekleşme tarihinden itibaren onbeş gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Bildirime ilgili kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir.

 

 

 

 

 

 

Madde – 13 : Sendikanın Organları:

 

A- Zorunlu Organlar

a) Sendika Genel Kurulu,

b) Sendika Yönetim Kurulu,

c) Sendika Denetleme Kurulu,

d) Sendika Disiplin Kurulu,

B- Sendikanın İstişari Organları:

a) Başkanlar Kurulu,(sendika için)

b) Genişletilmiş Başkanlar kurulu (Sendika için)

c) Kurum İdari Kurul Temsilciler Kurulu (Sendika için)

d) Sendika Kadınlar Komisyonu

e) Sendika Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulacak diğer kurullar

Ancak; bu istişare organlarına zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. İstişari organlar’ a Genel başkan, Genel başkan olmadığı zaman İdari ve Mevzuat’ dan sorumlu Genel Başkan yardımcısı başkanlık eder.

Madde – 14 : Sendika Genel Kurulunun Oluşması:

Sendika Genel Kurulu teşekkülün en yüksek ve yetkili organı olup; Şube Genel Kurullarında tüzük hükümlerine göre seçilecek 200 Delege ile  sendika yönetim ve denetim kurulları asil üyelerinden oluşur.  Genel Kurulu oluşturmak üzere şubelerin her birinden faaliyet alanları dahilindeki sendika üyesi kamu çalışanı sayıları oranında delege seçilir.  Şube genel kurullarınca seçilecek delege sayısının hesabında, sendikanın tüm üye sayısının 200 e bölünmesi suretiyle bulunacak oran esas alınır. Şube Genel Kurullarınca seçilmeleri gereken sendika delege sayıları, Yönetim Kurulunca yukarıdaki esaslara göre Şubelerin Genel Kurulları için Sendika Yönetim Kurulunun alacağı kararda belirtilen tarih deki şube üye sayılarına göre (Şubelerin Olağan Kongreleri aşamasında bütün şubeler için tek bir tarih belirlenir) tespit edilerek, Şube Genel Kurulunun yapılmasına ilişkin olarak, alacağı kararla birlikte Şubelere bildirilir.

Şube Genel Kurulları ile Sendika Genel Kurulları arasındaki süreçte şube delegeliklerinden ölüm, istifa, hizmet kolu değiştirme ve sair nedenlerle delege sayısında eksilme olması durumunda eksiklikler tamamlanmaz.

Sendika ve şube delegelerinin delegelik sıfatı müteakip Olağan Genel Kurul için yapılacak delege seçimlerine kadar sürer.

Madde – 15 : Sendika Genel Kurulunun Toplanması ve Karar Yeter Sayısı:

Sendika Genel Kurulu 4 (dört) yılda bir  (dördüncü yılın içerisinde son Genel Kurul Tarihini geçmemek üzere ) Sendika Merkezinin bulunduğu ilde Yönetim Kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır.

Genel Kurula Çağrı, Sendika Yönetim Kurulunca yapılır.  Sendika Yöne­tim Kurulunca hazırlanan Genel Kurul Toplantısının yeri, günü, toplantı saati ve gündemi, birinci çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikin­ci toplantının yapılacağı gün en az on beş gün öncesinden yazılı veya elektronik ortamda gönderilir ve internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca mülki amire ve yasanın öngördüğü mercilere yazı ile bildirilir.

. Sendika Genel Kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise tutanak tutulur. İkinci toplantı en çok 15 gün içinde ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu sayı delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. Genel Kurulda karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıya katılanların salt çoğunluğu karar yeter sayısı olarak kabul edilir. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

 

Genel Kurulda delege olmayanlar; karar yeter sayısında nazara alınmaz, oy kullanamaz ve seçimlere katılmazlar. vekaleten oy kullanılamaz.

İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az on beş gün önce yazılı veya elektronik ortamda gönderilir ve internet sitesinde ilan edilir. Delegelerin genel kurula katılmaları ve oy kullanmaları engellenemez. Her delegenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul da oy kullanacak ve önerge verecek delegelerin salonda hazır bulunması şarttır.

Genel Kurullarda yalnız gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi genel kurula katılan delegelerin 1/10 unun yazılı teklifi üzerine mümkündür.

Genel Kurul toplantısı mülki amire bildirilen yer, gün ve saatte, yapılır.

Genel Kurul öncesinde Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yoklama yapılır. Yeterli çoğunluğun mevcudiyeti halinde Genel Kurulu Sendika Başkanı veya görevlendirdiği yönetim kurulu üyelerinden birisi açar. Genel Kurulu Yönetmek üzere bir Başkan, iki Başkan Vekili ve yeterince katip üye seçilir. Divan seçimi açık oyla yapılır. Başkanlık Divanı Delegeler, bağlı bulunulan Konfederasyon yöneticileri,  üye sendikaların yöneticileri arasından seçilir.

Madde – 16 : Sendika Olağanüstü Genel Kurulu:

Sendika Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hal­lerde veya Genel Kurul Delegelerinin 1/5’nin yazılı isteği üzerine en geç 60 (altmış) gün içersinde sendika Genel Kurulu toplantıya çağırılır.

Delegeler tarafından ayrı ayrı yapılacak olağanüstü genel kurul taleplerinin, yasal ve gerektirici sebepleri açıkça belirtilmek ve ayrıca iddialarını kanıtlayan delil ve sair belgeleri taleplerine eklemek suretiyle şahsen veya münferiden Sendika Yönetim Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmesi şarttır.

Genel Kurul çağrısı Sendika Yönetim Kurulunca yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.

Madde – 17: Sendika Genel Kurulunun Görev Ve Yetkileri:

Sendika Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Organların seçimi.

b) Tüzük değişikliği.

c) Yönetim, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Kurulu raporlarının görüşül­mesi ve aklanması.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması.

e) Sendika tüzüğünde belirtilen her konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

f) Gerekli taşınmaz malları satın almak, taşınmaz mal alımı için banka kredisi kullanmak, ipotek etmek, kiralamak, mevcut taşınmazları satmak ve benzeri konularda yönetim kuruluna yetki vermek

g) Sendika Yönetim Kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret ve diğer görevlilerin huzur hakkı, yolluk ve tazminatları belirlemek.

h) Sendika şubesi açma, şubeleri birleştirme veya kapatma; sendika şubesi açma ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma konularında yönetim kuruluna yetki verme,

i) Konfederasyona üye olma veya çekilmej) Aynı hizmet kolundan olmak şartıyla bir başka sendika ile bir­leşme veya ona katılmaya karar verme.

k) Amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlardan çekilme.

l) Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının nereye dev­redileceğine karar verme.

m) Mevzuat veya tüzük gereğince; Genel Kurul tarafından yapılması öngörülen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir orga­na bırakılmamış konuları karara bağlama.

n)Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna görev verme.

 

o)Sendikanın üyesi olduğu üst kuruluşlara gönderilecek delegeleri seçme.

p) Gerekli gördüğü hallerde; şube açma veya şube çalışma şartları dikkate alınarak şube faaliyet sahası içinde bulunan işyerlerini diğer bir şubeye bağlamaya veya şubelerden alınan işyerleri ile yeni bir şube açmaya veya şubeyi kurulu bulunduğu mahal dışındaki başka bir il veya ilçeye nakletme konularında sendika yönetim kuruluna yetki vermek.

r)Faaliyet alanlarındaki üye sayıları 2/3 veya daha yüksek oranlarda azalması, Sendika Yönetim Kurulunca faaliyet sahası daraltılan veya şubeye bağlı işyerlerinin başka bir şubeye bağlanması, şube faaliyet alanındaki işyerlerinden bir veya bir kaçının tasfiyesi, kapanması, şube hudutları dışına nakledilmesi gibi sebeplerle üye sayılarında azalma görülen şubelerin profesyonel yöneticisi hakkında tüzüğün 32. maddesinde belirlenen hüküm gereği şubenin profesyonel yöneticisinin profesyonelliğinin kaldırılması hususlarında Sendika Yönetim Kuruluna genel yetki vermek.

s)Faaliyetleri hükmi şahsiyeti zedeleyici nitelikte bulunan ve tüzüğün 24. maddesi gereğince işten uzaklaştırılan Yönetici kadrolarının yer aldığı şubenin gerekli hallerde azami bir ay içerisinde müteşebbis heyet atayarak yeni şubenin kurulması için Sendika Yönetim Kuruluna yetki vermek.

t) Şube yönetim, denetim, disiplin asil ve yedek üyelerinin tümüyle boşalması halinde ve şubenin rutin işlerinin yürütülmesi hususunda yetkili kişilerin atanması ve seçimlerin yapılması için sendika yönetim kuruluna yetki vermek.

u)Geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerinin değiştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verme.

Madde – 18 : Sendika Yöneticilerinde Aranacak Özellikler:

a) Bu hizmet kolunda kamu görevlisi olarak çalışmak, Sendika üyesi olmak,

b) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ve bu kanunda işaret edilen diğer kanunlarda belirtilen yöneticilik için öngörülen niteliklere haiz olmak,

Madde – 19 : Sendika Yönetim Kurulu:

Sendika Yönetim Kurulu; Genel Kurula katılan delegeler arasından gizli oyla seçilen;

 

Genel Başkan,

Genel Başkan Yardımcısı(İdari ve Mevzuat),

Genel Başkan Yardımcısı(Mali İşler),

Genel Başkan Yardımcısı(Teşkilatlandırma),

Genel Başkan Yardımcısı(Eğitim ve Sosyal İşler),

 

Olmak üzere; 5 (beş) asil üyeden oluşur. Yönetim Kurulu için ayrıca 5 (beş) yedek üye seçilir.

Sendika Genel Başkanı ve Sekretaryaların seçimleri tek dereceli olup, Genel Kurula katılan delegeler tarafından ayrı ayrı, gizli oy, açık tasnif ve döküm esasına göre yapılır. Genel Başkan ve sekretaryalar için birden fazla aday olması durumunda en çok oy alan aday seçimi kazanır.

Genel başkan dışında her yönetim Kurulu üyesi için ayrıca bir yedek üye seçilir. Yedek adaylardan en çok oy alan ise yedek üye seçilir. Genel Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda; Genel Başkanın görevleri dönem sonuna kadar, İdari ve Mevzuat’ dan sorumlu Genel Başkan yardımcısı tarafından icra edilir. Sekretaryalarda boşalma olması durumunda yedek üye göreve davet edilir. Yedek üyenin bulunmadığı sekretaryanın görevleri yönetim kurulunun belirleyeceği sekreterya tarafından vekaleten yürütülür. Herhangi bir sebeple yedek üyelerin getirilmesinden sonra sendika yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından aşağıya düşmesi halinde en geç bir ay içerisinde sendika olağanüstü genel kurulu, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından toplantıya çağrılır.

Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı(İdari ve Mevzuat) ile Genel Başkan Yardımcısı(Teşkilatlandırma), seçildikleri tarihten itibaren görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar ve bu husus Yönetim Kurulu üyesi ve sendika tarafından en geç 30 gün içerisinde Kurumlarına yazılı olarak bildirilir.

Genel Başkan Yardımcısı(Mali İşler) ile Genel Başkan Yardımcısı(Eğitim ve Sosyal İşler) kurumlarında çalışarak sendika genel merkez yönetim kurulundaki görevlerini yürüteceklerdir. Sendikanın üye sayısı 8000(sekibin)’i geçerse Genel Başkan Yardımcısı(Mali İşler) ile Genel Başkan Yardımcısı(Eğitim ve Sosyal İşler)’ de dönem sonuna kadar kurumundan aylıksız izinli olarak sendikadaki görevine devam edeceklerdir. Maddenin bu hükmü, değişikliğin kabul edildiği tarihten itibaren yapılacak ilk Olağan Genel Kurulda yapılacak seçimlerde uygulanacaktır.

Aylıksız izinli sayılanların aylık ve emekli kesenekleri sendika tarafından karşılanır.

Kurumlarından aylıksız izinli sayılan sendika yönetim kurulu üyeleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri kurumlarınca karşılanır. Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden itibaren 30 gün içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu kimseleri 30 gün içinde eski görevlerine veya uygun diğer bir göreve atamak zorundadır. 30 gün içinde görevlerine başlamak için başvurmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar.

Görevden uzaklaşma, resen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevli mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.

Aylıksız izinli sayılmayan sendika yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar.

 

Madde – 20 : Sendika Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Sendika Yönetim Kurulu, sendikanın Genel Kuru­lundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır.

Sendika Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

Sendika üyeleri adına Toplu Sözleşme akdetmek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Kamu İşveren kuruluna temsilci göndermek.

Kurum idari kurullarına temsilci göndermek.

Miting ve Gösteri kararı almak, uygulamak ve kaldırmak.

Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde tefsir etmek.

Kurulların kararlarını uygulamak.

Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

Başkanlar Kurulunu ve oluşturulacak diğer istişare kurulları toplantıya çağırmak.

Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi, tüzük değişikliğini hazırlayıp kanuni süresi içinde genel kurul delegelerine intikal ettirmek.

 

10.Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak.

11.Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak, Banka kredisi kullanılması, her nevi taşınır ve taşınmaz mal satın alınması,  ipotek edilmesi veya satılması hususunda gerekli işlemleri yapmak ve işlemlerin yapılması hususunda görevli tespit etmek, ayrıca taşınmazların üzerinde inşaat yaptırılması, inşaat ile ilgili her türlü prosedürü ve işlemlerinin tamamlanması hususunda gereğini yapmak.

12.Yurt içinde ve dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşu­na ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçmek, yurt içinde ve dışında tertiplenecek toplantı vb. faaliyetlere katılacakları tespit etmek.

13.Kanun, toplu görüşme ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanacak kurullara girecek üyeleri seçmek ve göndermek.

14.Toplu Sözleşme anlaşmazlıklarında ilgili makam, merci ve yargı organlarına yasa hükümlerine göre başvurmak, görüş bildirmek ve onlardan talepte bulunmak.

15.Sendika üyeliğine başvuranların üyeliklerinin kabul ve reddine karar vermek.

16.Şube Yönetim Kurulu üye sayısının toplantı nisabının altına düşmesi veya diğer herhangi bir sebeple infisah etmiş şube yönetim kurulu yerine yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli tüm işlemleri yapmak ve seçime kadar gerekli tüm tedbirleri almak üzere müteşebbis heyet atamak.

17.Üyelerini temsilen çalışma hayatından, mevzuattan, sözleşme­lerden, örf ve adetten doğan hakları ile ilgili yetkili şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, mah­kemelerde dava açmak, bu sebeple açtığı davalarda husumete e­hil olmak, sulh olmak, ibra etmek.

18.Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için ge­rekli büroları kurmak; bütçede belirlenen kadrolara gerekli e­lemanlar bulup çalıştırmak ve atamalarını yapmak, sendika ve şubelerde çalışacakları atamak, işten çıkartmak ve bunların ücretlerini, çalış­ma şartlarını tespit etmek, sendika bünyesinde çalışan elemanlar için sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak.

19.Tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince şube olağanüstü Genel Kurulunun toplanmasına karar vermek.

20.Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini artıracak, kurs, seminer ve konferanslar tertiplemek, sağlık, kreş, yuva, huzurevleri, yardımlaşma sandığı, sosyal tesisleri, kütüphane, basım işleri için gerekli te­sisleri kurmak ve yönetmek ile herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun % 10 undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek.

21.Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak.

22.Sendikanın çalışması için gerekli her türlü yönetmelikleri hazırlamak, değiştirmek, yürürlüğe koymak veya kaldırmak.

23.Sendika adına şubelerde yapılan sarf ve sair harcamaları usul, kanun, yönetmelikler uyarınca inceleyip karara bağlamak.

24.Şubelerde çalıştırılacaklar için bütçe dahilinde kadro açmak.

25.Gerekli gördüğü hallerde tüzüğün 17. maddesinin e, f, n, p, r, s, t, u fıkralarındaki yetkileri kullanmak ve ayrıca Genel Kurulun verdiği yetki dahilinde şube açmak ve kapatmak.

26.Tüzüğün 17.maddesinde sayılan genel kurulun yetki alanına giren hususlar dışındaki görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

27.Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak.

  1. Şube Yönetim kurullarının görüşünü alarak Sendika İşyeri Temsilcisi, İşyeri Sendika Temsilcisi, İşyeri Sendika Baş Temsilcisi, ilçe ve il temsilcilerini atamak ve değiştirmek.

29.4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ve bu kanunla işaret edilen diğer kanunlarca sayılan suçlardan biri ile mahkum olan sendika, sendika şubesi organlarında görevlendirilmiş kişilerle ilgili olarak yetkili mercilerden sendikaya gelecek yazılı bildirim üzerine ilgilinin görevine son vermek işlemi de dahil olmak üzere gereğini yapmak.

30.Tüzüğün ilgili maddelerinde yönetim kurulunun görevleri arasında belirlenen hususları yerine getirmek.

31.Şube Disiplin Kurulunca verilen kararları gerekli gördüğü hallerde sendika disiplin kuruluna sevk etmek, acil durumlarda bizzat inceleyip, gereğini yapmak.

32.Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.

33.Genel kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan yasa­lar ve tüzükte öngörülen her türlü görev ve işleri yerine ge­tirmek ve yetkileri kullanmak.

34.Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunmak, afete uğrayan bölgelerde konut ve sağlık tesisleri yapmak.

35.Sendika yöneticilerinin, üyelerinin ve sendika çalışanlarının yapacakları seyahatlere karar vermek. (Olağanüstü hallerde seyahatler için bir yönetim kurulu üyesinin imzalayacağı görev kağıdı tanzim edilir ve sonradan karar sağlanabilir)

36.Delege seçimlerinde uygulanacak esasların kanuna aykırı olmamak üzere düzenlenmesi.

37.Şubelerin profesyonel kadrolarını tespit etmek.

  1. Şube yönetim, denetim, disiplin asil ve yedek üyelerinin tümüyle boşalması halinde şubenin rutin işlerinin yürütülmesi hususunda yetkili kişilerin atanması ve seçimlerin yapılmasını sağlamak.

39.Sendika ve Şubelerin faaliyetlerinin yürütülebilmesi için her türlü taşınır ve taşınmazın kiralanması.

40.Aylıksız izinli sayılacak Şube Başkanları ile ilgili karar alınması.

41.Geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerinin değiştirilmesini yapmak.

Madde – 21 : Sendika Yönetim Kurulunun Çalışma  Esasları:

Sendika Yönetim Kurulu en az 15 (on beş) günde bir olmak üzere olağan olarak toplanır. Sendika Genel Başkanı veya yokluğunda kendisine tüzük uyarınca vekalet eden Genel Başkan Yardımcısı(İdari ve Mevzuat)’ ın çağrısı üzerine gerek duyulduğunda olağanüstü toplantı yapar.

Yönetim Kurulunun toplantı sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyu kararı belirler. Oylamanın gizli veya açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde; ayrılan yönetim kurulu üyesinin sekreteryasının yedek üyesi göreve çağrılarak, Yönetim kurulu üye sayısı tamamlanır.

Ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde, Genel Kurul,  mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının süresi içinde yapılmaması halinde üyelerden birinin başvurması üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme, üyeler arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde – 22 : Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev  Ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu üyeleri, kanunlarda ve tüzüğün 20. maddesinde belirli yönetim görevlerinin yerine getirilmesi ve yetkilerinin kullanılması hususlarında, kural olarak müştereken yükümlü ve sorumludurlar. Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerinden bir kısmının kullanılmasında aşağıda belirlenen görev bölümü uygulanır. Üyeler, kendilerine verilen bu işlerden birinci derecede sorumluluk taşır.

1- Yönetim Kurulu Başkanının Görev Ve Yetkileri

a) Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda “SENDİKA GENEL BAŞKAN”ı unvanını da taşır. Sendika tüzel kişiliğini yurtiçinde ve yurtdışında temsil eder.

b) Sendikanın İstişare Organı olan “Başkanlar Kurulu” ile Sendika bünyesinde kurulacak komisyonlara da Başkanlık eder. Gerektiğinde Genel Başkan Yardımcısı(İdari ve Mevzuat) veya Genel Başkan Yardımcısı(İdari ve Mevzuat)’ ın yokluğunda diğer yönetim kurulu üyelerinden birini görevlendirir.

c) Teşkilatın tüm çalışmalarını koordine eder ve denetler.

d) Gerek Sendika ve gerekse Şubelerdeki bütün büroların amiridir.

e) Sendika adına Basın Toplantısı yapmak, basına ve diğer yayın organlarına beyanatta bulunmak yetkisi Genel Başkana aittir. Yönetim Kurulu kararı veya bilgisi dışında yaptığı basın toplantısı veya beyanatlardan bizzat sorumludur.

f) Üçüncü şahıslarla olan tüm yazışmaları genel sekreter ve konularına göre diğer üyeler ile birlikte imza eder.

g) Denetleme Kurulu raporunu ilk Yönetim Kurulu toplantısı­na getirerek görüşülmesini sağlar ve takip eden Başkanlar Kuruluna sunar.

h) Lüzumu halinde bir ön karar alınmadan ve belgelere dayalı olarak 400.00 (dörtyüz) TL’ye kadar bütçe gereğince harcama yapabilir. Bu durumda ilk toplantıda yönetim kuruluna bildirir. Bu rakam her takvim yılında % 25 artırılarak uygulanır.

i) Basın Kanunu gereği olarak, sendika yayın organının sahibidir.

2- Genel Başkan Yardımcısı(İdari ve Mevzuat)’ ın Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 

a) Genel Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrıldığı veya bulunmadığı zamanlarda, Başkanlık görevini icra etmek ve yetkilerini kullanmak.

b) Sendikanın her türlü yazışmalarını yapmak, sendikanın muamelat ve diğer idari hizmet ünitelerine ve personellerine nezaret etmek, Personelin tüm özlük haklarını düzenlemek ve kontrol etmek.

c) Yönetim kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve kararların yazılmasını sağlamak.

d) Genel Kurula sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak, bunların delegelere zamanında ulaştırılmasını sağlamak.

e) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunun 41.maddesi (e) bendine istinaden hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen defterlerin yönetmelik hükümlerine göre tasdikinin yerine getirilmesi, kayıtların düzenlenme usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerin gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.

f) Toplu Sözleşmenin yapılması için gerekli işlemleri yerine getirmek, Toplu Sözleşme görüşmelerini yürütmek, Toplu Sözleşmenin uygulanmasını izlemek, uyuşmazlıkların giderilebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak ve Toplu Sözleşme Tasarısını hazırlamak.

g) Gerek hükmi şahsiyeti ilgilendiren ve gerekse Toplu Sözleşme veya çalışma hayatından kaynaklanan hukuki konuları takip etmek, Sendika adına hareket eden avukatlara davalar açtırmak, avukatlar arasında koordinasyonu sağlamak.

h) Sendikanın teşkilatlandığı iş yerlerinde her türlü araştırmayı yapar, ücret, iş verimi, çalışanların sağlığı ve güvenliği ile istihdam gibi konularda derleyeceği bilgileri bir rapor halinde Sendika Yönetim Kuruluna sunar.

i) Müteakip dönem toplu Sözleşme tasarılarının hazırlanması için gerekli tüm istatistiki veriler ile bilgileri derlemek amacıyla araştırma yapmak, doküman toplamak, düzenlemek ve değişiklik­leri takip etmek.

j) Genel Başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

k) Kurum İdari Kurullarına atanabilecek temsilcilerin tespitini yaparak Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

3- Genel Başkan Yardımcısı(Mali İşler)’ ın Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Sendikanın muhasebe işlerini kanun, tüzük ve yönetmelik hüküm­leri gereğince yürütmek, dönem ütçelerinin uygulanmasını sağ­lamak.

b) Mali muvazeneyi Tanzim edeceği gelir gider tablosu ve mizanları her ayın sonun­da yönetim kuruluna sunmak.

c) Sendika gelirlerinin toplanmasını, harcamaların bütçe esaslarına göre yapılmasını muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütül­mesini sağlamak, günlük kasa bakiyesini tespit etmek, şekli “muhasebe yönetmeliğin”de belirlenecek “günlük kasa hareketleri özet raporu” nu yönetim kuruluna sunulmak üzere Genel Başkanlığa sunmak, vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağ­lamak ve muhasebe bürosunu yönetmek.

d) Şubelere zamanında sarf avanslarının gönderilmesini ve sarfların gözetim ve denetimini yapmak.

e) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını ve bunların iyi korunmasını sağlamak.

f) Sendikanın hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak.

g) Yönetim Kurulun kararı doğrultusunda sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve zamanında yenilenmesi sağlamak.

h) Genel Kurul kararı uyarınca, sarflar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda yönetim kurulunda karar almak, tekliflerde bulunmak.

i) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları başkanla birlikte imza etmek, Başkanın şehir dışında veya izinli ve istirahatli bulunması hallerinde tüzük hükümlerine göre yetkili olan yönetim kurulu üyesi ile imza işlerini yürütmek.

j) Genel kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırla­mak ve yönetim kuruluna sunmak.

k) Sendika gelirlerini elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek, bankalara yatırmak.

l) Zorunlu giderler için sendika kasasında yönetim kurulunun bilgisi dışında 500.00.- (beşyüz) TL den fazla para bulunduramaz. Bu rakam her takvim yılında % 25 artırılarak uygulanır.

m) Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için yönetim kuruluna tekliflerde bulunmak,

n) Sendikalar kanunun 25. maddesi uyarınca sendika aidatının kesilmesi için sendika tarafından üyelik formunun bir suretinin kamu işverenlerine gönderilmesini sağlamak ve kamu işverenlerince sendika aidatının üye ücretlerinden kesilip, zamanında sendikaya gönderilmesini temin için her türlü işlemleri yapmak.

o) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun       maddesi uyarınca her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve hesapları ile, çalışma ve denetleme raporlarını ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonuna göndermek.

p) Muhasebe yönetmeliğini hazırlamak, Başkanlar Kurulunun da görüşü alındıktan sonra yönetim kurulunun onayına sunmak, gerektiğinde aynı yollarla değişiklik teklifinde bulunmak.

r) Genel Başkanın veya Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

 

4- Genel Başkan Yardımcısı(Teşkilatlandırma)’ ın Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Şubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak

b) Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemleri gözet­mek, üyelik arşivini düzenlemek, bu işlerle ilgili görevleri yö­netmek, üye envanterini çıkarmak, üyeliği kesinleşen üyenin üyelik başvuru belgesinin bir nüshasını 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 14. maddesi esasları dahilinde işlem görmesini sağlamak.

c) Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesini yeni şubeler a­çılması ve kapatılması gereken şubeler konusunda incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organ kararının alınması için, yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunmak.

d) Şubelerin delege seçimleri ve şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasını organize etmek.

e) Hizmet koluna yeni ilave edilen ve yeni açılan işyerleri ile faaliyette bulunulmayan işyerlerinde teşkilatlanmak için çalışmalar yaparak yönetim kurulunu bilgilendirmek.

f) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 30. maddesi uyarınca kurumlarca her yılın 15 Mayıs tarihi itibariyle sendika üye sayılarının tespiti için yapılacak toplantılara katılacak olan sendika temsilcilerini atamak, tutanaklar toplamını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek.

g) Teşkilatlanma hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

h) Sendika temsilcilerinin atanması konusunda şube başkanları ile istişarede bulunmak suretiyle Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

i) Genel Başkanın veya Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

5- Genel Başkan Yardımcısı(Eğitim ve Sosyal İşler)’ in Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Eğitim programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulu onayına sun­mak.

b) Yönetim Kurulunca onaylanan Eğitim programının uygulanmasını sağlamak.

c) Eğitim çalışmalarının planlanmasında ve yürütülmesinde her türlü araştırmaların yapılarak istatistiklerin tutulmasını sağlamak, sendika­nın çıkaracağı dergi, broşür, kitap vs yayınlar yoluyla üyele­rinin eğitilmesini temin etmek.

d) Sendika tüzüğü ve kanun esaslarına göre yapabileceği eğitim faaliyetleri konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak, karar altına alınan faaliyetleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak.

e) Eğitim faaliyetlerini gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunmak.

f) Her türlü basın-yayın organlarını takip ederek, sendikal faaliyetlere ilişkin haber, makale, demeç vb. bilgi ve dokümanları belirli bir sistem dahilinde derleyerek Yönetim Kurulunun bilgisine sunmak.

g) Sendikanın basın-yayın organları ile ilişkilerini takip etmek.

h) Genel Başkanın bilgisi dahilinde basın-yayın organlarına verilecek demeç, basın bildirisi, haber vb. yazılı beyanatları hazırlamak ve hazırlatmak.

i) Sendika adına haber bülteni, dergi, broşür, gazete vb. süreli yayın organı neşretmek için gerekli çalışmaları yapmak

j) Üyelerin sosyal ve kültürel bilgilerini artıracak etkinlikleri planlamak, programlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak.

k) Sağlık evi, kütüphane, kreş ve benzeri sosyal tesislerin kurulması için çalışmaları yapmak ve yönetim kurulunun onayına sunmak.

l) Sorumluluk alanına giren konularda şubelerden gelen görüşleri değerlendirip yönetim kurulunun onayına sunmak.

m) Birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek, sendika mensuplarının daha iyi tanışma ve kaynaşmalarının temini için eğlence, piknik kermes, sergi vb. sosyal etkinlikleri düzenlemek.

n) Sendika adına; sendika mensuplarını gerekse diğer kişi ve kurumlar nezdinde ziyaret, kutlama, taziye, tebrik vb. sosyal ilişkileri tanzim etmek.

 

o) Sendikanın zorunlu organlarında alınan kararlar doğrultusunda, üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurmak ve yönetmek ile herhangi bir  bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek.

 

p) Sendikanın zorunlu organlarında alınan kararlar doğrultusunda, yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit  mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesislerini Sendika Yönetim Kurulu üyeleriyle koordineli bir şekilde yapmak ve Yönetim Kurulunun  bilgisine sunmak.

q) Kendine bağlı büroların düzenli ve verimli çalışmalarını temin etmek.

r) Şube bünyesindeki sosyal içerikli hizmetleri koordine etmek.

s) Genel Başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak

t) Sendika web sitesini düzenlemek, güncel olmasını sağlamak, teknolojik imkanlar kullanılarak üye, şubeler ve kamuoyunu sendika ve sendikal gelişmeler konusunda bilgilendirmek

Madde – 23 : Sendika Denetleme Kurulunun Oluşturulması:

a) Sendika Denetleme Kurulu; Genel Kurula katılan delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 (üç) asil üyeden oluşur. Sendika denetleme ku­rulu için ayrıca 3 (üç) yedek üye seçilir. Sendika Denetleme kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerek görevlerine başlarlar. Sendika Denetleme Kurulu 4 ayda bir Sendika Genel Merkezinde toplanarak, Sendika çalışmalarını Denetlemeye mecburdurlar. Denetlemenin yapılabilmesi için Kurul üyelerinden en az 2 Denetçinin bir araya gelmesi şarttır. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış olur. Denetleme Kurulu asil üyelerinden bir veya birkaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde, Başkan Genel Kurulda en çok oy alandan başlamak suretiyle ye­dek üyeleri sırayla göreve çağırır. Denetçiler denetimi Sendika Genel Merkezinde yaparlar. Sendikaya ait evrak ve defterleri Sendika Genel Merkezinden dışarıya çıkartamazlar.

b) Denetleme Kurulu Sendika tüzüğüne ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 47. maddesine göre çıkarılan tüzük hükümlerine uygun olarak idari ve mali denetimini yapar, ara raporunu Sendika Yönetim Kurulu Başkanlığına verir. Dönem sonu raporunu Bağımsız Denetim raporu ile birlikte Genel Kurula sunar. Yönetim kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul Kararına uygun ola­rak yapılıp yapılmadığını denetler. Sendika Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine şubelerde de gerekli de­netimi yapar. Gerekli görürse Yönetim Kurulundan şube Genel Ku­rulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister. Sendika tüzüğünde gösterilen diğer denetleme görevlerini de yapar.

c) Denetleme kurulu yaptığı denetlemeler sırasında sendikanın mali işlerinde usulsüzlük ve yolsuzluklar gördüğü takdirde durumu Yönetim Kurulu Başkanlığına bir raporla bildirir. Soruşturmayı derin­leştirmek için gerekli gördüğü takdirde bu fiilleri işleyenle­rin geçici olarak görevden el çektirilmesini ister. Yönetim Kurulu denetleme kurulunun bu isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararında ısrar etmesi halinde, Denetleme Kurulu, Yönetim kurulundan genel ku­rulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Sendika Genel Kurulu, görevden bu yolla el çektirilenler hakkındaki kararları görüşerek, onanması veya kaldırılması yolunda karar verir. Haklarında verilen görevden el çektirme kararı sendika genel kurulu kararı ile kaldırılanların, görevlerinden el çektirildikleri tarih ile kararın kaldırıldığı tarih arasında geçen süreye ilişkin ücret ve sair sosyal hakları sendikaca kendilerine ödenir. Sendikadan ihraca karar verilenler hakkında gerekiyorsa yargı mercilerine de başvurulur.

Madde – 24 : Sendika Disiplin Kurulu:

Sendika Disiplin Kurulunun Oluşması;

Sendika Disiplin Kurulu; Genel Kurula katılan delegeler arasından gizli oyla seçilen 5 (beş) asil üyeden oluşur. Sendika disiplin ku­rulu için ayrıca 5 (beş) yedek üye seçilir. Sendika Disiplin kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir Raportör seçerek göreve başlarlar.

Disiplin Kurulu asil üyelerinden bir veya birkaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde Sendikaca yedek üyelerden en çok oy alandan başlamak suretiyle ye­dekleri göreve çağırır.

            Sendika Disiplin Kurulunun Çalışması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

Disiplin Kurulu,  yönetim kurulunun kararı üzerine toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az üç kurul üyesi­nin bir araya gelmesi şarttır. Kurul kararlarını oy çokluğu ile verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sa­yılır. Disiplin kurulu, en az 15 günlük süre içinde ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra, kendisine tevdi edilen disiplin dosyasını azami 3 ay içinde sonuçlandırarak, kararını gereği yapılmak üzere sendika başkanlığına sunar.

Disiplin kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine ay­kırı hareket ettiği ileri sürülen sendika ve sendika şube yöneticileri ile temsilcileri ve üyeleri hakkında kovuşturma yapar. Disiplin Kurulu yönetim kurulunca ileri sürülen iddiaları sabit gördüğü taktirde fiilin ağırlık derecesine göre ilgililer hakkında uyarı, kınama, tedbir niteliğinde geçici olarak görevden el çektirme yada üyelikten geçici ihraç ceza­larından birini veya gereğinde birkaçını birlikte vererek sonucunu gereği yapılmak üzere sendika yönetim kuruluna ve ilgililere bil­dirir. Sendika Genel Kurulunca görevden el çektirme kararının kaldırılmasına karar verilenler (varsa üyelikten geçici ihraç cezasının da kaldırılmış olması şartıyla) görevlerine başlatılarak görevden el çektirildikleri tarih ile yeniden göreve başladıkları tarih arasındaki süreye ilişkin ücret ve sair hakları sendikaca kendilerine ödenir. Ancak haklarında verilecek görevden alma (varsa geçici ihraç kararı) kaldırılmış olmasına rağmen görevden alındıkları kadroları yenilenen Genel Kurulda yapılan seçimlerle doldurulmuş bulunanlar göreve başlatılmayarak sadece görevden alındıkları tarih ile kadroları için seçim yapılan Genel Kurul tarihi arasında geçen süreye ilişkin hakları kendilerine ödenir.

Disiplin Kurulu, sendika şubesi disiplin kurulları tarafından sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerce itirazın incelenmesi istenilen şube disiplin kurulu kararlarını inceler, görüşünü de belirleyerek gereğinin yapılması için sendika Şube Başkanlığına gönderir.

Disiplin Kurulu, şube disiplin kurulları tarafından sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporları inceler,  gö­rüşlerini de ekleyerek Genel Kurula sunar.

 

            Madde – 25 :  Başkanlar Kurulu:

 

Başkanlar Kurulunun Oluşması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

Başkanlar Kurulu Şube Başkanları ile Sendika Yönetim Kurulundan oluşur. Kurula Sendika Genel Başkanı veya Genel Sekreter Başkanlık eder.

Kurul; Sendika Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yılda en az bir defa, lüzumu halinde ise daha kısa sürede olağanüstü olarak topla­nır.

a) Şubelerin sorunlarını yerel meselelerini dile getirmek ve bu sorunlar konusunda ortak çözüm arayışında bulunmak

b) Kurulların idari ve mali çalışmaları hakkında bilgi alarak, çalışmaları daha rasyonel hale getirmek için tavsiyelerde bulunur.

c) Çalışma hayatını ilgilendiren yasa, tasarı ve diğer mevzuat ü­zerinde görüşlerini ortaya koyar

d) Sendikanın genel politikası hakkında istişarede bulunarak gö­rüşlerini açıklar

e) Şube ilişkileri ve ortak konular hakkında şubeler arası dengeyi sağlayıcı önerilerde bulunur

f) Toplu görüşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması hakkında görüşlerini bildirir.

g) Kurum İdari kurullarında izlenecek yöntem hakkında değerlendirmelerde bulunur.

h) Başkanlar kurulunca alınan kararlar sendika yö­netim kurulunca değerlendirilir.

i) Tüzük maddelerinin gerektiğinde tefsirini yaparak, Sendika Yönetim Kuruluna görüş bildirir.

Başkanlar Kurulunca çoğunlukla alınan kararlar kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olmadıkça özel bir deftere kaydedilip yönetim kurulunca uygulanır. Uygulanmıyorsa nedenleri gerekçeleri ile müteakip toplantı da açıklanır.

Madde – 26 :  Sendika Şubelerin Kuruluş Esasları Ve Faaliyetleri:

Sendika Şubeleri,  Genel Kurul kararı ile veya Genel Kurulun Sendika Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak Sendika Yönetim Kurulu kararı ile kurulur, şubelerle ilgili bilgiler 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda belirtilen makamlara 30 gün içinde bildirilir.

Şubeler belirli faaliyet sahaları içerisinde kalmak kaydı ile sendikanın hizmet kolu kapsamındaki işyerlerinde 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda öngörülen sendikal faaliyetleri tüzük ve sendikanın yetkili organınca, verilen görev ve yetkilere göre sendika tüzel kişiliği adına yürütmekle görevlidirler. Şubeler, Sendikaların Genel Kurulunda, Genel Kurulu oluşturmak üzere, Şube Genel kurullarınca seçilecek; sayıları seçim usul ve esasları tüzükte belirli delegeler ile temsil edilirler.

Şubeler en az 400 üye ile kurulur.

Madde – 27 : Sendika Şubesinin Zorunlu Organları:

 

Sendika Şubesinin Zorunlu Organları Şunlardır;

Şube Genel Kurulu

Şube Yönetim Kurulu

Şube Denetleme Kurulu

Şube Disiplin Kurulu

İstişare Organlar;

Baş temsilciler ve Temsilciler Kurulu

Şube Kadınlar Komisyonu

Ancak; bu istişare organlarına zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. İstişari organlar’ a şube başkanı, şube başkanı olmadığı zaman idari işlerden sorumlu şube başkan yardımcısı başkanlık eder.

Madde-28 : Şube Genel Kurulunun Kuruluş Şekli:

Şube Genel Kurulları, şubenin en yüksek ve yetkili organı olup, şubenin faaliyet sahasındaki işyerlerinde çalışan Sendikalı Kamu Görevlileri arasından seçilecek delege sayısına Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu asil üyeleri de dahil edilerek toplam delege sayısından oluşur.

Şube Genel Kurullarının Delege Sayıları aşağıda gösterilmiştir.

a- 3000 e kadar olanlar için  100 delege,

b- 3001 den 5000 e kadar olanlar için 150 delege,

c- 5001 den fazla olanlar için 200 delege ile Genel kurul yaparlar.

Ayrıca şube yönetim ve denetleme kurulu üyeleri de bu sıfatla kendi Genel Kurullarına Delege olarak katılırlar. Bunlar, yukarıda belirtilen delege sayıları dışındadır. Delegelerden oluşacak Şube genel kurulları için yukarıda sayıları belirtilen Delegeler Şubelerin faaliyet alanına giren iş yerlerinde çalışan Sendika üyesi Kamu Görevlileri tarafından ve bunlar arasından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına ve sendika tüzüğü ile tüzüğe ek “Seçim Yönetmeliği” hükümlerine göre seçilir. Bu seçimde, şubenin faaliyet alanına dahil sendika üyesi Kamu Görevlisi sayısı o şube için belirli delege sayısına bölünmek suretiyle bulunacak oran esas alınır. Delege seçimlerinde yapılacak işlemler, Genel Kurulca da onaylanacak bir “Delege Seçim Yönetmeliğinde belirlenir.

Madde – 29 : Şube Genel Kurulunun Toplanma Zamanı Ve Toplantı Esasları:

 

Şube Genel Kurulu 4 (dört) yılda bir  (dördüncü yılın içerisinde son Genel Kurul Tarihini geçmemek üzere) şube merkezinin bulunduğu ilde Yönetim Kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır.

Şube Olağan Genel Kurullarının Sendika Olağan Genel Kurul tarihinden en az iki ay önce şube merkezinin bulunduğu mahalde yapılarak ilçe seçim kurullarınca tasdikli seçim sonuçlarının en geç bir hafta zarfında Sendika Genel Merkezine gönderilmesi şarttır.

Genel Kurulun yapılacağı yer, gün, saat ve gündemin şube yönetimince toplantı gününden en az bir ay önce yazı ile bildirilerek Sendika Yönetim Kurulunun bu konudaki yazılı mutabakatının alınması şarttır. Sendika Yönetim Kurulunun yazılı mutabakatının alınmaması veya yukarıdaki hususlardan herhangi birinde gerekli mutabakatın sağlanamaması hallerinde Şube Genel Kurulu Sendika Yönetim Kurulunca belirlenecek yer, gün, saat ve gündeme göre yapılır.  Genel Kurul ile ilgili tüm yasal ve idari işlemler Sendika Yönetim Kurulu veya bu kurulca görevlendirilecek kişiler tarafından yerine getirilir. Yasal süresi dolduğu halde Şube Genel Kurulu kararının alınmaması veya alınmasına rağmen Şube Genel Kurulunun sürüncemede bırakılması hallerinde de aynı işlem yapılır.

Şube Genel Kurul toplantısının gündemi ile yer, gün ve saati, toplantı tarihinden en az on beş gün önce yazılı veya elektronik ortamda gönderilir ve internet sitesinde ilan edilerek, mahalli mülki amire ve seçim kuruluna bildirimde bulunur. Şube Genel Kurulunu yönetecek başkanlık divanı, katıldıkları taktirde sendika merkez yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir.  Divanı teşkil edecek sayıda sendika yönetim kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunmaması veya hiç bulunmaması halinde eksik divan üyelikleri için sendikaya bağlı diğer Şube Başkanları ve bunların da kifayet etmemesi halinde delegeler arasından gösterilecek, adaylar arasından açık oylama yapılarak seçilir. Başkanlık divanı bir başkan ve iki katip üyeden oluşur. Katipler, delegeler arasından seçilir. Şube Genel Kurulu Başkanlık Divanına Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu üyeleri de seçilebilir.

Şube Genel Kurullarının, toplantı, esas ve usulleriyle karar nisabı hakkında, tüzüğün, sendika genel kurulları için öngördüğü hükümler uygulanır.

Madde – 30 : Şube Olağanüstü Genel Kurulları:

a) Şube Yönetim veya Şube Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde,

b) Şube Genel Kurul Delegelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine, Şube Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Bu sistemde toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir.

Delegeler tarafından yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı taleplerinin yasal ve gerektirirci sebepleri açıkça belirtilmek ve ayrıca iddialarını kanıtlayan delil belgeleri taleplerine eklemek suretiyle şahsen şube veya Sendika Yönetim Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmesi şarttır.

Yukarıda zikredilen delegeler tarafından yapılacak başvurular veya iş bu maddenin (a) fıkrasındaki hallerde olağanüstü genel kurulun toplanıp toplanamayacağına ilişkin nihai karar sendika yönetim kurulunundur. Sendika Yönetim Kurulunca olağanüstü Genel Kurul taleplerinin haklı bulunması halinde Şube Genel Kurulunun olağanüstü toplanması için verilecek talimata rağmen Şube Yönetiminde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmaması veya işin geciktirilmesi hallerinde, toplantının yapılması ile ilgili tüm işlemler Sendika Yönetim Kurulu veya görevlendireceği kişiler aracılığıyla ikmal edilerek, olağanüstü toplantının yapılması sağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve konuşulamaz.

Madde – 31 : Şube Genel Kurulunun Görev Ve Yetkileri:

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri  Şunlardır ;

a- Organların seçimi,

b- Yönetim ve Denetleme Kurulları  raporlarının görüşülmesi,

c- Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası,

d- Sendika Genel Kuruluna Delege seçimi

d- Mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanmasıdır.

Şube Genel Kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

 

Madde – 32 : Şube Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunu oluşturan delegeler arasından gizli oyla seçilen, Başkan, İdari, Mali, Teşkilatlandırma, Eğitim, Mevzuat ve Sosyal İşlerden sorumlu başkan yardımcıları olmak üzere yedi üyeden oluşur. Genel Kurulu oluşturan ve tüzüğün 18. maddesinde belirtilen niteliklere haiz delegeler arasından, seçilecek 7 (yedi) asil üyeden oluşur. Asil Üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.

Şube yönetim kurulunun seçimleri, Genel Kurul delegeleri arasından serbest, eşit, gizli oy açık sayım ve döküm esasına göre, tek dereceli yapılır. Şube Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya bir kaçının herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması halinde yedek üye çağrılarak yönetim kurulu üye sayısı tamamlanır. Şube Başkanın görevinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ise yerine yedekten üye çağrılarak, yeniden görev dağılımı yapılır.

Ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, yönetim kurulu üye sayısının üye tamsayısının yarısından aşağı düşmesi halinde tüzüğün 21. Maddesinin son bendi kıyasen uygulanır.

 

Üye sayısı 1500 (binbeşyüz) ve üzeri olan şubelerin sadece Şube Başkanları Sendika Genel Merkezine yapacakları yazılı müracaatları ve Sendika Yönetim Kurulunun bu konuda alacağı karar doğrultusunda; kurumlarından aylıksız izinli sayılmaları talebinde bulunabilirler.

Kurumlarından aylıksız izinli sayılan şube yönetim kurulu üyeleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri kurumlarınca karşılanır. Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle şube görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden itibaren 30 gün içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu kimseleri 30 gün içinde eski görevlerine yada uygun diğer bir göreve atamak zorundadır. 30 gün içinde görevlerine başlamak için başvurmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar.

Görevden uzaklaşma, resen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevli mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar şubedeki görevi devam eder. Aylıksız izinli sayılmayan şube yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar.

Madde – 33 : Şube Yönetim Kurulunun Görev  ve Yetkileri:

 

Şubeyi temsil görev ve yetkisi Yönetim Kurulu adına Başkan tarafından kullanılır. Kanunların, sendika Tüzüğünün ve Sendika Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde Şubenin Yönetilmesi Yönetim Kuruluna aittir.

Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır ;

 

a) Şube avanslarına ilişkin harcama belgelerini, harcamaların yapıldığı ayı takip eden ayın beşine kadar sendika Genel Merkezine göndermek,

b) Şube Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlamak ve Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

c) Şube faaliyet alanında bulunan resmi ve özel kuruluşlara karşı şu­beyi temsilen her türlü işlemleri yapmak,

d) Şubede istihdam edilecek eleman için kadro açılmasını Sendika Yönetim Kurulundan talep etmek,

e) Şube sınırları içinde zuhur eden her türlü sendikal ihtilafın hallinde gerekli faaliyetleri göstermek,

f) Şube faaliyet alanındaki işyerlerinde teşkilatlanma çalışmaları yapmak. il işyeri ve şube bazında çalışan ve üye envanteri çıkarmak. Çalışma programı yapmak. Sendika üyeliği için başvuranların üyeliklerinin kabul veya reddi hakkında karar verilmesini sağlamak üzere başvurunun başvuru tarihini izleyen 5 (beş) işgünü içinde Sendika Genel Merkezine intika­lini sağlamak,

g) Şube sınırları içinde kalan kurumlarda çalışan üyelerin her türlü müracaatlarını incelemek, ilgili mercilerle ilişki kur­mak, sonuçlandırmaya çalışmak, mahalli temaslarında halledeme­diği konuları Sendika Genel Merkezine intikal ettirmek,

h) Şube faaliyet alanındaki işyerlerinde üye ve kurum bazındaki problem ve isteklerin çözümü amacıyla Kurum idari kurul ve toplu görüşme toplantıları öncesi rapor halinde Genel merkeze sunmak.

i) Şubeler, Sendika ve Konfederasyonlar yardımlaşma sandıkları dışında üyelere, yöneticilere veya diğer kişi ve kuruluşlara borç para veremez ve elde ettikleri  gelirleri dağıtamaz. Şube Yönetim Kurulundan karar almadan harcama yapamaz.

j) 4688 Sayılı Sendikalar Kanununun 25. maddesi uyarınca sendika aidatları­nın kurumlarca kesilip sendikaya gönderilmesini, kesinti yapılan üye listele­rinin bir suretlerinin sendika genel merkezine gönderilip gönderilmediğini kontrol etmek. Gerektiğinde müdahil olmak.

k) 4688 sayılı kanunun 30.uncu maddesi uyarınca şube faaliyet alanı içersindeki iş yerlerinde 15 Mayıs tarihi itibariyle sendikaların üye sayılarını tespit toplantılarına sendika adına katılımları organize edip, görevlendirmeleri yapmak.

l) Şube faaliyet alanındaki Sendika İşyeri Temsilcisi, İşyeri Sendika Temsilcisi, İşyeri Sendika Baş Temsilcisi, ilçe ve il temsilcilerinin seçim ve atamalarını sağlamak faaliyetlerini takip ve kontrol etmek.

m) Şube bünyesinden bulunan Baş temsilciler ve temsilciler kurulunu toplantıya çağırmak,

n) İşyeri temsilciliği odası ile duyuru panolarının temini için girişimlerde bulunmak.

o) Şube Genel Kurulunca ve sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yapmak,

 

Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleriyle Genel Kurul, Sendika ve Şube Yönetim Kurullarınca alınan karar ve talimatlara aykırı hareket eden veya Sendika, Şube ve diğer üst kuruluş yöneticilerini küçültücü mahiyette fiil ve isnatlarda bulunan üyeleri, fiillerinin ağırlık derecelerine göre Şube Disiplin Kuruluna sevk etmek veya Sendika disiplin kurulunca cezalandırılması için Sendika Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak. Sendika Zorunlu organları ile Şube Genel Kurulu ve Sendika Yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Madde – 34 : Şube Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları:

Şube Yönetim Kurulu en az otuz günde bir toplanır. Şube Başkanı veya yokluğunda idari İşlerden sorumlu başkan yardımcısının çağrısı üzerine Olağan Üstü toplantı yapar. Şube Yönetim Kurulunun toplantı sayısı ve karar sayısı Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Oylamanın gizli veya açık yapılması şube yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Şube Başkanın veya yokluğunda idari İşlerden sorumlu başkan yardımcısının başkanlığında tüzük hükümleri gereği yapılan yazılı çağrıya rağmen üst üste mazeretsiz üç yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Şube Yönetim Kurulu üyesinin durumu yazılı olarak Sendika Genel Merkezine bildirilir. Sendika Yönetim Kurulu konuyu Sendika Disiplin Kuruluna intikal ettirir. Sendika Disiplin Kurulu kararı ile ilgili görevden alınabilir.

Madde – 35 : Şube Başkanının  Görev Ve Yetkileri :

a)Şubeyi Şube Başkanı temsil eder. Şube Başkanı Şube Yönetim Kuruluna ve Şubede kurulacak komisyonlara Başkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

b)Şube Başkanı, Şubedeki bütün büroların amiri olup, her türlü çalışmaları denetlemeye ve tetkike yetkilidir.

c) idari İşlerden sorumlu şube başkan yardımcısı ile Şube yazışmalarını, mali işlerden sorumlu şube başkan yardımcısı ile muhasebe ve muamelat evrakını imza eder. Şube Başkanı lüzumu halinde bir karara bağlı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 100.00 (yüz)TL. sine kadar bütçe gereğince harcamalarda bulunabilir. Harcamayı ilk Yönetim Kurulu Toplantısında bildirir. Bu harcama yalnız şube başkanı tarafından yapılabilir. Bu rakam her takvim yılı için % 25 artırılarak uygulanır.

d) Şube Denetleme Kurullarınca verilen raporların ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülmesini sağlar. Şube Başkanı, Şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

e) Şube Başkanı, Yasalara, Sendika Tüzük ve prensiplerine aykırı olmamak üzere kamu görevlileri ve ülke sorunları hakkında basın kuruluşlarına demeç verebilir.

f) Konfederasyona bağlı diğer sendika şube veya il temsilcilikleri ile diyalog kurmak yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda şube yönetim kuruluna bilgi vermek ve yapılacak çalışmalar için görevlendirmeler yapmak.

g) Sendika yönetim kurulunun vereceği yetki çerçevesinde; konser, tiyatro, sergi, seminer, panel, konferans, vb. organizasyonları yapmak.

Madde – 36 : Şube Başkan Yardımcısı(İdari İşler)’ in Görev Ve Yetkileri:

 

a) Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda Başkanın görev ve yetkilerini kullanır. Şube muamelatının yürütülmesi, Şube bürolarının yönetimi sekretere aittir.

b) Görüşülmesi gereken konuları diğer yönetim kurulu üyeleri ile istişare ederek yönetim kurulu toplantısından önce gündemi hazırlamak, gündemdeki konularla ilgili karar, tasarı ve teklifleri yönetim kuruluna getirmek,

c) Şubede istihdam edilen personelin özlük işlemlerini yürütmek,

d) Şube Yönetim Kurulunca ve Şube Başkanı tarafından verilecek sair görevleri yerine getirir.

e) Şubenin yazışmaları ile, bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin arşivlenmesini sağlamak,

f)Şubenin sendikal ve sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetleriyle ilgili bilgi belge ve kayıtların şube merkezinde arşivlenmesini, yayınlanabilir olanların birer suretinin genel merkeze gönderilmesini sağlamak,

g)Şube üyeleri ile ilgili idari ve hukuki konuları takip etmek,

Madde – 37 : Şube Başkan Yardımcısı(Mali İşler)’ in Görev Ve Yetkileri:

 

a) Şubenin Mali konularındaki bütün işlemlerini Kanunun ve Tüzük Hükümleri ile Sendikanın yetkili organlarının talimatları dahilinde yürütür. Haftada bir olmak üzere kasa mutabakatını sağlayıp, Yönetim Kurulunun bilgisine sunar.

b) Şubenin zorunlu giderleri için Şube kasasında Yönetim Kurulunun bilgisi dışında 200.00.- (ikiyüz) TL.’sından fazla para bulunduramaz. Bu rakam her takvim yılında %25 artırılarak uygulanır.

c) Şube başkanı veya yerine vekalet eden idari İşlerden sorumlu şube başkan yardımcısı ile birlikte gelir-gider cetveli ile sarf evrakını(şube yönetim kurulu çoğunluğunca imzalanmış) hazırlayıp takip eden ayın 5(beş). ine kadar Genel Merkeze göndermek.

d)Şubece yapılan harcamaların Mali hükümler Uygulama Talimatı doğrultusunda yapılmasını sağlamak.

e) Şube faaliyet alanındaki tüm işyerlerinde üyelik aidatlarının kesilip kesilmediğini takip etmek, gerektiğinde müdahale etmek.

f) Şube genel kurulunda gerektiğinde mali konularla ilgili bilgi vermek.

g) Şube Yönetim Kurulu ve Başkan tarafından verilecek sair görevleri yerine getirir.

Madde – 38 : Şube Başkan Yardımcısı(Teşkilatlandırma)’ in Görev Ve Yetkileri:

 

a) Şubenin sendikal faaliyet alanında bulunan iş yerlerinde teşkilatlanmayı sağlamak teşkilatlanma çalışma programı yapıp şube yönetim kuruluna sunmak, uygulamayı sağlamak.

b) Şube sınırları içerisinde teşkilatlanma ile ilgili Genel Merkez kararlarını uygulamak.

c) Şubeye bağlı temsilciliklerin faaliyetlerini izlemek, üyelerle ilgili temsilciliklerden gelen emeklilik, doğum vb. bilgileri yönetim kuruluna sunmak, Genel merkeze ulaştırılmasını sağlamak.

d) Şube faaliyet alanındaki işyerlerinde çalışan ve üye sayıları ile ilgili envanter çıkarmak, şube üyelik arşivi oluşturup güncel kalmasını sağlamak, üyelerin nakil emekli…vs durumlarının kurumlarca genel merkeze yazılmasını takip edip gerektiğinde müdahale etmek.

e)Üyelik başvurularının sendika Genel merkezine zamanında ulaştırılmasını, Genel merkez yönetimince onaylanan üyelik forumlarının bir suretinin kurumda işleme girmesini takip etmek, aksamalara müdahale etmek.

f) Şube faaliyet alanındaki tüm iş yerlerinde her yıl 15 mayıs itibariyle yapılacak olan üye tespit toplantılarına sendika adına katılımları organize edip gerekli görevlendirmeleri yapmak.

g) Şube Delege seçimleri ile şube genel kurulunun yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

h) Şube bünyesindeki temsilcilerin belirlenmesinde veya seçilmesinde yönetim kuruluna rapor ve öneri sunmak zamanında atanmalarını sağlamak.

i) Şube Yönetim Kurulunca ve Şube Başkanı tarafından verilecek sair görevleri yerine getirir.

 

Madde – 39 : Şube Başkan Yardımcısı(Mevzuat)’ in Görev Ve Yetkileri:

a)Sendikal çalışmaları ilgilendiren her türlü mevzuatla ilgili bilgi, belge ve yayınları toplamak, düzenlemek ve değişiklikleri takip etmek,

b) Üyelerin mevzuata ilişkin genel ve yerel sorunlarını derleyerek toparlamak ve konuya ilişkin raporlar hazırlayıp şube yönetim kuruluna sunmak,

c) Üyelerin taleplerini ve problemlerini belirten raporlar düzenlemek,

d) Şube ve üyeler adına yerel mahkemelerde açılan davaları takip etmek, sonucundan Genel Merkeze bilgi vermek.

e) Kurum idari kurulları ve Sendikanın yapacağı toplu görüşmelere katkı sağlamak

amacıyla üyelerin talep ve problemlerini raporlar düzenleyerek Genel merkeze göndermek.

f) Şube Yönetim Kurulunca ve Şube Başkanı tarafından verilecek sair görevleri yerine getirir.

Madde – 40: Şube Başkan Yardımcısı(Eğitim)’ in Görev Ve Yetkileri:

a) Şube bünyesinde eğitim programları hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak, uygulamayı sağlamak. Genel merkez tarafından hazırlanan eğitim programlarını uygulamak.

  1. b) Şube bünyesinde üyelerin eğitilmesi amacıyla gerekli dergi ve broşür çıkarmak için yönetim kuruluna teklif sunmak.

c)Konfederasyonumuz ve Sendika Genel merkezlerinden gelen dergi broşür vb. yayınların şube faaliyet alanındaki tüm iş yerlerine ulaşması için gerekli tedbirleri almak, aksamalara müdahale etmek.

d) Önemli gün ve haftalarda şubenin sosyal ve kültürel etkinliklerini planlamak, uygulamak.

e) Şube Yönetim Kurulunca ve Şube Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

 

 

Madde – 41 : Şube Başkan Yardımcısı(Basın ve sosyal işler)’ in Görev Ve Yetkileri:

a) Her türlü basın-yayın vasıtalarını takip ederek sendikal faaliyetlere ilişkin haber, makale, demeç vb. bilgi ve dokümanları belirli bir sistem dahilinde derleyerek yönetim kurulunun bilgisine sunmak, arşiv oluşturmak.

b) Şube Başkanının basın toplantılarını organize etmek, basın bildirisi hazırlamak,

c) Yerel radyo, televizyon ve basın organlarıyla iletişimi sağlamak.

d) Şube adına, gerek Şube mensupları gerekse diğer kişi ve kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla, ziyaret, kutlama, taziye, tebrik vb. sosyal ilişkileri tanzim etmek, gerektiğinde ortak çalışmalar yapmak.

e) Şube web sitesini düzenlemek, güncel olmasını sağlamak, teknolojik imkanlar kullanılarak üye, temsilciler ve kamuoyunu sendika ve sendikal gelişmeler konusunda bilgilendirmek.

f) Şube Yönetim Kurulunca ve Başkan tarafından verilecek sair görevleri yerine getirir.

Madde – 42 : Şube Denetleme Kurulu:

a) Şube Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından tüzüğün 18. maddesinde sayılan niteliğe sahip Genel Kurulu oluşturan üye ve delegeler arasından seçilen 3 asil üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Asil Üyeler Kendi aralarında bir Başkan bir Raportör seçerek göreve başlarlar. Denetleme Kurulu, Sendika Denetleme Kurulunun çalışma şeklini düzenleyen tüzüğün 23/a maddesi hükümlerine kıyasen çalışır.

b) Şube Denetleme Kurulu Şube Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler. Sendika tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar. Ara raporu Şube Başkanına verir. Devre sonu raporunu da Şube Genel Kuruluna sunar.

Madde – 43 : Şube Disiplin Kurulu:

a) Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından tüzüğün 18. Maddesinde sayılan niteliklere haiz Genel Kurulu oluşturan üye veya delegeler arasından gizli oyla seçilen 5(beş) asil üyeden meydana gelir. Aynı sayıda yedek üye de seçilir. Asil Üyeler Kendi aralarında bir Başkan bir Raportör seçerek görev başlarlar.

b) Şube Disiplin Kurulu Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri hakkında soruşturma yapar ve uyarı veya kınama cezalarından birini verir, sonucunu Şube Genel Kuruluna ve diğer ilgililere bildirir.

c) Şube Disiplin Kurulu Sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı raporları sendikaya gönderilmek üzere Şube Başkanına sunar.

d) Şube Disiplin Kurulu toplantı ve karar sayısı, Şube Disiplin Kurulu üye sayısının salt çoğunluğudur.

Madde–44 :İşyeri Sendika Temsilcisi, Sendika İşyeri Temsilcisi, İşyeri Sendika Baş Temsilcisi, İlçe Temsilcisi, İl Temsilcisi ve Temsilciler Kurulu:

a)– İşyerlerinde 30 uncu madde uyarınca yapılan tespite göre kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika, işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkilidir. İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 200’e kadar ise bir, 201-600 arasında ise en çok iki, 601-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok dört, 2000’den fazla ise en çok beş işyeri sendika temsilcisi seçilebilir. Bu temsilcilerden biri ilgili sendika tarafından baştemsilci olarak görevlendirilebilir.

İşyeri sendika temsilcileri, işyerlerinde kamu görevlilerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve kamu görevlileri ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla işyerinden seçilir. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde, haftada dört saat olmak üzere yerine getirirler ve bu sürede izinli sayılırlar.

Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikanın dışında faaliyette bulunan sendikalar da, bu Kanun kapsamına giren sendikal faaliyetlerin yürütülmesi açısından koordinasyon görevini yürütmek üzere o işyerinden sendika işyeri temsilcisi belirleyebilirler.

Kamu işvereni, yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde sendika temsilcilerine çalışma saatleri içinde ve dışında görevlerini yapabilmeleri için imkânlar ölçüsünde kolaylıklar sağlar.”

Sendika şubesi bulunmayan il ve ilçelerde il ve ilçe temsilciliği kurulabilir. İldeki üye sayısı 100 ve daha fazla olan sendikanın il temsilcisi ile ilçedeki üye sayısı 50 ve daha fazla olan sendikanın ilçe temsilcisi haftada dört saat izinli sayılır.

İşyeri Sendika Temsilcisi, Sendika İşyeri Temsilcisi, İşyeri Sendika Baş Temsilcisi, İlçe Temsilcisi ve İl Temsilcileri, Kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda; belirtilen süreler için üyeler arasından Şube Yönetim Kurulunun teklifi ile Sendika Yönetim Kurulunca atanır.

b)-Temsilciler Kurulu;

Şubelerin istişare organı olup Şubelerin kendi faaliyet alanındaki işyerlerindeki İşyeri Sendika Temsilcisi, Sendika İşyeri Temsilcisi, İşyeri Sendika Baş Temsilcisi, İlçe Temsilcisi, İl Temsilcileri ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine altı ayda bir olağan toplantısını yapabileceği gibi, Sendika             Yönetim Kurulunun onayı alınmak suretiyle daha kısa sürede toplanabilir.

 c)İşyerinde Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda teşkilatlanma çalışmaları yapan ve sendika organları ile üyeler ve hedef kitle arasında iletişimi sağlamakla görevli İşyeri Sendika Temsilcisi, Sendika İşyeri Temsilcisi, İşyeri Sendika Baş Temsilcisi, İlçe Temsilcisi ve İl Temsilcilerinin seçimi, oluşturulabilecek bu temsilciliklerin faaliyet alanı, kuruluşu, çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları Sendika Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Gerekli görülmesi halinde yönetmelik hazırlanır.

 

Madde – 45 : Şube Faaliyetlerinde Uygulanacak Esaslar:

Sendika Şubeleri, Sendikanın Genel ilke ve prensiplerini zedeleyecek faaliyet ve beyanda bulunamazlar.

 

Madde – 46 : Genel Kurul ve Delege Seçimlerinde Uyulacak Esaslar: (Değişik 19.01.2013)

Sendikanın ve Şubelerinin zorunlu organlarına, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda belirlenen esaslar dâhilinde serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre delege veya üye seçimi yapılır.

Genel Kurul dışındaki zorunlu organlara seçilen asil üyesi kadar yedek üye de seçilir.

Madde – 47 :  Sendikanın Gelirleri:

a) Üyelerden alınacak üyelik Ödentileri,

b) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılacak faaliyetler ile eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

c) Bağışlar ve yardımlar,

d) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlardan sağlanan gelirler.

Madde – 48 : Sendikanın Giderleri:

Sendika Genel Kurulunca Kabul edilen bütçe dahilinde Sendika ve Şube birimlerinin harcamalarına karar vermeye Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sendika gelirlerini 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, sendika tüzüğünün amaçları ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz ve bağışta bulunamaz.

Sendika gelirlerinin en az % 10’unu üyelerinin mesleki eğitimi ile bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadır.

Sendika üyeleri ile çalıştırdığı kişiler dahil, hiç kimseye hizmet gereği avanslar hariç borç veremez.

Vergi Usul Kanununa göre, Sendika envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak işlem yapılamaz.

Mali Konulara ilişkin Genelgeler doğrultusunda yapılmayan harcamalar Sendika Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda iptal edilir ve muhasebe kayıtlarına dahil edilmez.

 

 

Madde – 49  : Bütçenin Düzenlenmesi:

 

Bütçe, Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanır, Genel Kurul onayına sunulur ve kesin şeklini alır.

Bütçe dört yıllık devre için her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere Sendika ve Şubeler itibariyle ayrıntılı olarak hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır.

a) Bütçede Sendikanın Gelirleri ve Kaynakları,

b) Giderleri ve Sarf Yerleri,

c) Sendikanın her kademesindeki yönetici ve görevlilere verilecek ücretler, sosyal yardımlar, yolluk, gündelik ve ödenekler,

d) Sendika merkezi ve şubelerde çalışan personele verilecek ücret ve sosyal yardımlar,

e) Sendikanın para menkul kıymetler ve mal varlıkları (demirbaş ve taşınmaz olarak) ayrı ayrı belirtilir.

Madde –50 : Sendikaca Tutulacak Defterler, Dosya Ve Kayıtlar:

Sendika aşağıdaki yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler.

 

a) Üye kayıt defteri ile üye başvuru ve çekilme bildirim formları,

b) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kuru­lu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar def­terleri,

c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edilece­ği gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,

d) Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı ge­len ve giden evrak dosyaları,

e) Ödenti, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,

f) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider ev­rakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar,

g) 4688 sayılı kanunun 41 inci maddesine istinaden tutulması istenecek diğer defter ve kayıtlar.

Şubeler de “ b,c,d”  fıkralarındaki kayıtları tutmak zorundadırlar.

Yukarıda yazılı defterler her olağan Genel Kurulu izleyen on beş gün içinde Notere tasdik ettirilir.            Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardım­cı defterlerde tutabilir.

Sendika defter ve belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak on yıl süre ile saklamak zorundadır.

Maddelerde belirtilen işlemler ve tutulacak defterler ile kayıtlar kanunların müsaade etmesi halinde elektronik ortamda da tutulabilir.

Madde – 51 : Mal İktisabı:

Sendika, amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal iktisabı edebilir.

Madde – 52 : Yasak Faaliyetler:

Sendikaların yasak faaliyetleri konusunda 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Sendikalar,

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamazlar,

b) Kamu makamlarından maddi yardım kabul edemez, Siyasi partilerden maddi yardım alamaz ve onlara maddi yardımda bulunamazlar,

c) Siyasi Partilerin kuruluşu içinde yer alamazlar, Siyasi Partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamazlar,

d) Ticaretle uğraşamazlar.

Madde – 53 : Üst Kuruluş Üyeliği:

Sendika, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu  (TÜRKİYE KAMU-SEN) Üyesidir.

Madde – 54 : Üst Kuruluş Talimatlarına Uyma Zorunluluğu:

Sendika Şubeleri, sendikanın; Sendikada TÜRKİYE KAMU-SEN Konfederasyonunun kanun, tüzük ve  yönetmelik hükümleri doğrultusunda vereceği talimatlara uymak zorundadır.

Madde – 55 : Konfederasyonun Sendikayı Denetimi:

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİYE KAMU-SEN) , sendikanın gelir ve giderlerini, giderlerinin sarf yerlerini ve her türlü faaliyetlerini kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetler.

Madde – 56 : Görevlilerin Ücret, Tazminat Ve Sosyal Hakları:

a) Sendika ve Şubelerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Başkanlarına verilecek ücretle, her türlü ödenek yolluk ve tazminatları Genel Kurul tarafından tespit olunur.

b) Sendika Hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücretler, gündelik ve yollukların tavanı da Genel Kurul tarafından tespit olunur.

c) Sendika ve sendika şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, ödenek, yolluk, ve tazminatlar ile diğer sosyal haklarını tespite sendika yönetim kurulu yetkilidir.

d) Sendika yönetici ve çalışanlarının sosyal güvenlik, sigorta, dinlenme haklarını garanti eder. Bu hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

e) Sendika, Sendika Şubesi Yönetim Kurullarının ücretli çalışan Başkan ve Üyeleri otuz gün yıllık ücretli izin hakkına sahiptirler. Yıllık izinlerin izine hak kazanılan yıl içerisinde kullanılması esastır, kullanılmadığı taktirde bir sonraki yılda kullanılması mümkün olup, izinlerin ayrı ayrı kullanılması yanında iki yılın izni birlikte de kullanılabilir. Yıllık izinlerin kullanılmasında sendika yönetim kurulu kararının alınması esastır.

f) Yasalar ve sendika tüzüğü ile belirlenmiş bulunan, sendika amaç ve faaliyetleri ile üyelerinin mesleki yeterliliklerini artırılması, sendika faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantıların gerçekleştirilebilmesi için sendika gelirinin % 5 ini aşmamak kaydı ile yapılacak sosyal amaçlı harcamaların yer, şekil, miktar ve zamanı sendika Yönetim Kurulunca tespit edilir.

g) Sendika ve sendika Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarında ücretsiz olarak çalışanlara bu görevlerinin gerektirdiği Toplantılara katılmaları nedeniyle ödenecek huzur haklarının miktarları Genel Kurulca tespit edilir.

h) Sendika Yönetim Kurulu ve Sendika Şube Yönetim Kurulu Üyeliklerinde sendikadan ücretli olarak görev yapanlardan; Genel Kurul sonucu yeniden seçilenler ile seçime girmeyen, yeniden seçilemeyen, görevden çekilen, ölüm, maluliyet, emeklilik gibi nedenlerle görevi sona erenlere Genel Kurul dönemi sonu itibariyle; Sendika Yönetim Kurulu veya Sendika Şube Yönetim Kurulu üyeliklerinde görev yaptıkları her bir yıl için (ek ödemelerde dikkate alınarak son ücretleri üzerinden) bir aylık ücretlerinin brüt tutarı oranında net olarak “Hizmet Teşvik Primi” ödenir. Vergi ve sair kesintiler sendikaca karşılanır.

ı)        Sendika veya Şube Yönetim Kurullarının ücretle çalışan başkan ve üyelerinden; bu göreve seçilmeleri sebebiyle iş yerinden ayrılmış olup da, yeniden seçilemeyen, seçime girmeyen, çekilenlere (ek ödemeler de nazara alınarak son ücretleri üzerinden) bir aylık ücretleri sendikaca toptan ödenir.

i) Şube Yönetim Kurullarında profesyonel olarak görev yapan yöneticiler hasta ve raporlu oldukları süre için Bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumunun kabul ettiği sağlık kurumlarından aldıkları belgeyi sendikaya ibraz etmeleri kaydı ile bu sureye ait ücretleri tahakkuk ettirilerek kendilerine ödenir. Sendika ve Şube personellerinin hasta ve raporlu oldukları süre için SGK’ dan aldıkları “geçici iş göremezlik ödeneğine” ait belgeyi sendikaya ibraz etmeleri kaydı ile, bu süreye ait ücret farkı tahakkuk ettirilerek kendilerine ödenir.

j) Sendika ve Sendika Şubelerinde personel, uzman, müşavir olarak çalıştırılan kimselerin kıdem tazminatları kanun hükümleri esasları dâhilinde ve varsa sözleşmelerine göre; yoksa kırk beş (45) gün üzerinden sendikaca ödenir.

m) Maddenin ( j ) fıkrasında yazılı sebepler dışında Sendika Disiplin Kurulu kararı ile işten el çektirilen profesyonel yöneticiler ile yasalar gereği sendika veya şubedeki görevi kendiliğinden veya bir yargı kararı ile son bulan profesyonel yöneticilere görevi bıraktıkları tarihteki ücretleri esas alınarak, hizmet teşviki ödenip, ödenmemesine karar vermede (olayın özelliğine göre) yönetim Kurulu yetkilidir.

k) Aylıksız izinli sayılan sendika ve sendika şubelerinin Başkan ve yöneticilerinin bu sürelere ilişkin emekli kesenekleri ve karşılıkları sendika tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı’na

gönderilir ve Emeklilik derecelerinde değerlendirilir.

Madde – 57: Birleşemeyecek Görevler:

Sendika Şubelerinin, zorunlu organlarında görev alanlardan; Sendika yönetim kuruluna seçilenlerin şube zorunlu organlarındaki görevleri sona erer.

Madde – 58: Yolluklar Ve Ücret Kayıpları:

a) Sendika Genel Kurul toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında görevli olanların sair sendikal hizmetlerde görevlendirilecek üye veya delegelerin yol masrafları ile yollukları sendika tarafından ödenir.

b) Sendika Denetleme, Disiplin, Başkanlar Kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısı ile varsa ücret kayıpları ile yollukları sendikaca ödenir.

c) Sendika Şubelerinin Denetleme, Disiplin, Baş Temsilci ve Temsilciler Kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısı ile varsa ücret ile yollukları sendika şubesince ödenir.

d) Kurum İdari Kurullarında görevlendirilen temsilcilerin toplantılara katılmaları dolayısıyla varsa ücret ve yollukları sendikaca ödenir.

Madde – 59 : Yurtdışına Gönderilme:

Sendika tarafından yetkili olarak üyesi bulunulan uluslararası bir kuruluşa veya başka bir sendikal görevle yurtdışına gönderilen yönetici, müşavir ve temsilcilerin ücret ve yollukları sendika tarafından karşılanır. Bu ücret ve yollukların miktar ve esasları Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Görevli olarak gidilen ülkenin iaşe ve ibate şartları nazarı dikkate alınarak, tahmini bütçede gösterilen yurt dışı yolluk miktarları Sendika Yönetim Kurulu Kararı ile % 50 ye kadar artırılabilir.

 

Madde – 60 : Tüzük Değişikliği

Sendika Tüzük değişikliği hallerinde genel kurul; genel kurula katılma hakkı bulunan delege tam sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır ve genel kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.

Tüzük değişiklikleri sendikanın üyesi olduğu üst kuruluşuna ve yetkili makamlara verilir.

 

 

 

Madde 61- Fesih ve Tasfiye:

– Sendikanın feshi halinde;  genel kurul genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve Sendikanın feshine, genel kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir. Fesih, İnfisah ve Kapatma hallerinde mal ve para varlığı 6356 sayılı sendikalar Kanununun 32. nci maddesine göre devredilir.

 

 

 

 

 

Madde – 62 : Adli Takibata Uğrama:

Sendika Şubesi veya Sendika Yöneticilerinden bir veya birkaçı anayasa ve sendikalar kanunun saydığı konu ile ilgili suçlar dışında sendikal faaliyet veya trafik kazası sebebiyle adli takibata uğraması suçlarından mahkum edilmeleri halinde Yönetim Kurulunca gerekli adli yardım sağlanır.  Bu gibi hallerde Yöneticilerin ücretleri, mahkumiyetin özelliğine göre Sendika Yönetim Kurulunca ödenebilir.

Madde – 63 : Yetkilendirme:

Sendikanın Şube teşkilatlarında ilke olarak seçimle görevlendirmeler esas olmakla birlikte; kuruluş aşamasında görevlendirilmelerin seçimle yapılma imkanı bulunmayan durumlarda Sendika Yönetim Kurulunca doğrudan görevlendirme yapılabilir. Bu durumda görevlendirilenlere Sendika Yönetim Kurulunca yetki belgesi verilir.

Madde –64 : Şubelerin Yetki Alanları:

Şube yetki alanları Sendika Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde – 65 : Tüzükte Kanuna Aykırı Maddeler:

Bu Tüzükte Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelere aykırı olarak yer almış bulunan veya ileride çıkması muhtemel kanun değişikliklerine ters düşecek olan hususların yerine, Kanunlarda ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerdeki yer alan veya yer alacak olan hususlar geçerlidir.

Madde – 66 : Yönetmelikler:

Sendika tüzüğünde belirtilen yönetmelikler ile tüzükte açık olmayan konularda gerekli görülen yönetmelikler ve Genelgeler Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanır ve yürürlüğe konulur.

Madde – 67 : Sendika Kurucuları:

Sendika, hizmet kolu esasına göre aşağıda adı soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği ve ikametgahı yazılı kurucular tarafından kurulmuştur.

Madde – 68 : Yürütme:

Bu Tüzük hükümlerini Sendika Yönetim Kurulu yürütür.

      Madde – 69 : Demirbaş Kayıtları:

Sendika Yönetim Kurulunun görevi, Demirbaş eşyaların terkini ve şubelere devri hususlarını karara bağlamak, demirbaşların satışını, şubelere devri ve eskiyen, yıpranan, hasara uğrayan veya zayi edilenlerin kayıttan düşürülmesi için ilgililerce tanzim olunan tutanak ve tekliflerin, Sendika Yönetim Kurulu kararı ile onaylanması satış bedelinin muhasebe defterine kaydı şarttır. Bu konuda uygulanacak sair hususlar yönetmelikte gösterilir.

Madde – 70 : Yürürlük:

Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik hizmet kolu  Kamu Görevlileri Sendikasına (TÜRK ENERJİ-SEN) ait olan iş bu tüzük Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik hizmet kolu Kamu Görevlileri Sendikasının  (TÜRK ENERJİ-SEN)  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Geçici 6.maddesi esaslarına göre tüzüğünü ve teşkilatlanmasını bu kanun hükümlerine göre düzenlemek amacıyla 08. Eylül. 2001 tarihlerinde yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurulda 70 asil, 4 geçici ve 1 yürürlük maddesinden ibaret olarak kabul edilmiş ve 10.09.2001 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan bu tüzükte 3. ve  4. Olağan Genel Kurullarda yapılan değişiklikler yapıldığı tarih itibarı ile yürürlüğe konulmuş olup, tüzüğün değiştirilen eski madde ve hükümleri de bu tarihlerde yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde – 1

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun geçici 6.maddesi ( a) bendi hükmü uyarınca yapılan bu Olağanüstü Genel Kurulda Türkiye Enerji, Sanayi, Maden, Metal, Petrol ve Kimya Hizmet kolu Kamu çalışanları Sendikası (TÜRK ENERJİ-SEN) ‘in tüzüğünü ve teşkilatlanmasını kanuna uygun hale getirerek Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet kolu Kamu Görevlileri Sendikası adını alması nedeniyle daha önce Sendika adına kayıtlı gayrimenkullerin tapu kayıtları ve araçların trafik kayıtları ile bütün varlıklarının borç ve alacaklarıyla beraber buna uygun hale getirilmesi, Sendika Yönetim Kurulunca sağlanır.

Geçici Madde – 2  :

Aylıklı izinli sayılan sendika ve şube yönetim kurulu üyelerinin aylıklı izinli geçen süreleri için işyerlerinden aldıkları ek ücretler ve diğer ödentiler ile ilgili ekonomik kayıpları var ise belgelendirmek kaydı ile bu kayıpları sendika tarafından ödenir.

Geçici Madde – 3  :

Üyelik aidatı ile ilgili tüzüğün 11.maddesi hükümleri hizmet kolumuzda yetkili sendika belirlendiği tarihten sonraki ilk aydan itibaren yürürlüğe girer. Bu tarihe kadar üyelerden net maaşının %03 (binde üç) oranında üyelik aidatı alınır

 

Geçici Madde – 4  :

“ Sendika Genel Kurulunun Toplanması ve Karar Yeter Sayısı” başlıklı 15. Maddesinin birinci paragrafı, “Sendika Yönetim Kurulu” başlıklı 19. maddesi ile “Şube Genel Kurulunun Toplanma Zamanı Ve Toplantı Esasları” başlıklı 29. Maddesinin 1. Paragrafında yapılan değişiklikler kabul edildiği 19.01.2013 tarihinden sonra yapılacak ilk Olağan Genel Kurulda yapılacak seçimlerde uygulanacaktır.